Pivovarnické a sladovnické práce

Akreditovaný rekvalifikanční kurz

 
49 500 Kč

Kurz bude probíhat v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky.

Termín rekvalifikačního kurzu: 15. září 2022 - 31. března 2023

Místo konání kurzu bude upřesněno dle zájmu.

Výuka probíhá v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních a poloprovozních pivovarech. Součástí kurzu jsou zkoušky pro certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“ a závěrečné teoretické a praktické zkoušky ze získaných znalostí a dovedností v okruhu Technologie sladu, Technologie piva a Laboratorní kontrola.

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Profil absolventa kurzu

Pivovarnické a sladovnické práce

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu a piva (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces,  kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • je schopen zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu a piva
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit technické údaje a podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 •  zná základní bilanční výpočty
 •  ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 •  má ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu a piva, jejich přejímce a kontrole
 •  je schopen udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 •  je schopen obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva
 •  je schopen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 •  je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 •  je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 •  je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 •  umí interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 •  zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení a transport
 •  zná podmínky skladování hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 •  je seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva


Předběžný časový rozvrh výuky:

Teoretická výuka: vždy každý druhý týden po dobu 7 měsíců
čtvrtek od 17:00 hod (5 vyučovacích hodin)
pátek od 13:50 hod (8 vyučovacích hodin)

Praktická výuka: opět každý druhý týden - dle dohody po skupinách 2-3 osob
možnosti např.:
čtvrtek od 13:00 hod (3 vyučovací hodiny)
sobota od 8:00 hod (8 vyučovacích hodin)
neděle od 8:00 hod (8 vyučovacích hodin)
pondělí od 8:00 hod (8 vyučovacích hodin)
individuální termíny dle dohody

Zkouška složená z písemného testu, z ústní části před zkušební komisí  a z praktické části v laboratoři.
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).
 

Vstupní předpoklady:
Ukončené střední vzdělání
Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
Minimální věk 18 let
Místo výuky: Praha
Forma vzdělávání: Kombinovaná forma - tj. menší část pouze teoretické výuky probíhá distančně (přes Teams),
větší část teoretické výuky a celá praktická část prezenčně
– účast na kurzu musí být min. 80%
Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe

 

Další informace jsou na našich stránkách: www.beerresearch.cz/rekvalifikační-kurzy.
Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@beerresearch.cz

 

 
Zpět do obchodu