Sanitační technik nápojových cest

 Akreditovaný rekvalifikační kurz

 

 
Na dotaz
12 100 Kč

Obsah:

Praktická výuka probíhá formou technologických cvičení a laboratoří.
V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy.

Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.

Termín - zahájení kurzu: 2024

 

Ozvěte se nám, rádi vám poradíme s financováním.

 

Profil absolventa kurzu:

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby nápojů (piva, vína, lihovin, nealkoholických nápojů)
 • kvalifikovaně pracovat podle daného sanitačního postupu
 • zvolit vhodný sanitační postup včetně vhodných prostředků a jejich koncentrace
 • zaznamenat a vyhodnotit údaje do sanitační knihy a podat zprávy o výsledcích
 • zná základní chemické výpočty
 • ovládá technologický postup sanitací
 • zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“
 • má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médiích, nápojovém sklu a transportních obalech
 • obsluhovat základní zařízení pro sanitace
 • čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit základní technické vybavení
 • provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů
 • provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 • umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, úpravu, balení, označování a transport
 • je seznámen se základní legislativou související s bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí při nakládání s chemickými prostředky
 • je seznámen a proškolen z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi, Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elektrického zařízení
 • je seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR

Předběžný časový rozvrh výuky:
Kurz probíhá v rozsahu 16 hodin teoretické výuky a 32 hodin praktické výuky:

Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.
Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut, praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut.
Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

Zkouška složená z písemného testu (60 minut), z ústní části před zkušební komisí (30 minut) ze 3 zkušebních okruhů (chemie a technologie nápojů, sanitace
a mikrobiologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a analýza) a z praktické části v provozních podmínkách (4 hodiny).
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).


Místo výuky: Praha 2, Lípová 511/15
Tramvajová zastávka Štěpánská (mezi metrem I. P. Pavlova a Karlovo náměstí)

Vstupní předpoklady:
Minimální věk 18 let

Kombinovaná forma vzdělávání:
Část teoretické výuky probíhá distančně (přes Teams), větší část teoretické výuky a celá praktická část prezenčně.
U
čast na kurzu musí být min. 80 %.
Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko–sladařské praxe.

Zpět do obchodu