predavani diplomu

 

Sanitační technik nápojových cest

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby nápojů (piva, vína, lihovin, nealkoholických nápojů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného sanitačního postupu
 • je schopen zvolit vhodný sanitační postup včetně vhodných prostředků a jejich koncentrace
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit údaje do sanitační knihy a podat zprávy o výsledcích
 • zná základní chemické výpočty
 • ovládá technologický postup sanitací
 • zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“
 • má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médiích, nápojovém sklu a transportních obalech
 • je schopen obsluhovat základní zařízení pro sanitace
 • je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit základní technické vybavení
 • je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů
 • je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 • umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, úpravu, balení, označování a transport
 • je seznámen se základní legislativou související s bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí při nakládání s chemickými prostředky
 • je seznámen a proškolen z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi, Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elektrického zařízení
 • je seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR